top of page

2 al 10 de Diciembre - Seminario Takeshi Yamashima Sensei - 7mo Dan.


bottom of page